Busscher International
Producten
Diensten
Contact
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Busscher International is een eenmanszaak, gevestigd op het adres Salamanderstraat 48, 7559 BD te Hengelo (Ov) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder registratienummer 50912259.

1. Definities
1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van Busscher International wordt afgesproken.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of bevestiging, zowel schriftelijk als per e-mail van Busscher International, van levering van één of meerdere producten en of diensten van Busscher International.

2. Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht, overeenkomst, offerte of levering van of met Busscher International tenzij daarvan door middel van schriftelijke overeenstemming van beide partijen is afgeweken.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte is gesteld bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).
3. Algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor Busscher International zijn niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door Busscher International zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Busscher International anders is vermeld.

2. Een aanbieding of een offerte van Busscher International heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is.
3. Alle prijzen vermeld door Busscher International zijn exclusief 19% btw tenzij anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de afnemer de door Busscher International beschikbaar gestelde vrijblijvende offerte heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door Busscher International. De vrijblijvende offerte wordt hiermee definitief gemaakt en geld dan als overeenkomst.

2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad. Bericht gaat uitsluitend per e-mail.

5. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte staande uren die voor de diensten of producten zijn berekend, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

4. Busscher International kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen met Busscher International niet of niet volledig nakomt.

5. Busscher International heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de afnemer:

- failliet is of in staat van faillissement is verklaard
- niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft
- onder curatele staat
- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
- informatie verspreidt die in strijd is met (inter-nationale wet- en regelgeving
- informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd
1. Indien vooraf overschrijding van de afgesproken uren dreigt, dient dit door Busscher International spoedig mogelijk aan zijn afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van Busscher International zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Busscher International in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

7. Overmacht
1. Indien Busscher International haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als Busscher International in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

8. Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 19% btw tenzij anders is vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de dienst of het product waarop de overeenkomst gebaseerd is, is opgeleverd.

2. Busscher International stuurt de afnemer per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail of beide gebeuren.

3. Busscher International is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan Busscher International geen verwijt worden gemaakt als zij geen factuur verzonden heeft.

4. Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij Busscher International. Na ontvangst van het bezwaar zal Busscher International een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij Busscher International is voldaan binnen het gestelde betalingstermijn.

7. De afnemer is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van Busscher International is bijgeschreven.

8. Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt Busscher International administratiekosten en eventueel gemaakte portokosten voor de aanmaning in rekening.

9. Indien Busscher International andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal Busscher International deze op de afnemer verhalen.

10. Persoonsgegevens
1. De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst Busscher International toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

2. Busscher International verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt deze aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

3. Persoonsgegevens kunnen door Busscher International gebruikt worden voor mailingen, akties of andere ongevraagde reclame van Busscher International. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Met schriftelijk wordt hier ook per e-mail bedoeld.

11. Aansprakelijkheid
1. De afnemer vrijwaart Busscher International voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onzorgvuldig dan wel onrechtmatige gebruik van de aan de afnemer geleverde producten en of diensten van Busscher International.

2. Busscher International is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde materiaal.

3. Mocht Busscher International aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.

4. Wijzigingen in de gegevens van de afnemer dient de afnemer direct schriftelijk mede te delen aan Busscher International. Als de afnemer dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die Busscher International als gevolg daarvan lijdt.

12. Klachten
1. De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per e-mail te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens Busscher International.

2. Indien de klacht gegrond is, dan zal Busscher International de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.

3. Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.


13. Wijziging van de voorwaarden

1. Busscher International behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Busscher International is verplicht deze wijzigingen twee maanden voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Busscher International en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.